UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD – Chaloupka u Carů 76

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s provozním řádem na Chaloupce u Carů:

1. Maximální kapacita chalupy je 16 osob, včetně dětí.

2. Domácí zvířata jsou v objektu zakázány!

3. Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od celé budovy.

4. Nájemce přebírá chalupu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli chalupy telefonicky. Pokud dojde k poškození zařízení chalupy, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.

5. Ubytování je možné od 14.00 hodiny, v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).

6. Pro parkování svých vozidel využívejte prostor k tomu vyhrazený.

7. Při vstupu do chalupy je nutno přezout se do domácí obuvi a v celém prostoru chalupy používat výhradně domácí obuv, kterou si vezměte s sebou.

8. Host je povinen udržovat pořádek a čistotu v celé chalupě a v přilehlém okolí. Odpadky je nutno třídit do sběrných nádob k tomu určených. Odpad se třídí na sklo, papír, plasty a komunální odpad. K odhazování hygienických potřeb (hygienické vložky, tampony, plastové tyčinky apod.) slouží odpadkové koše, umístěné v každé koupelně.

9. Je zakázáno používat zábavní pyrotechniku.

10. Za děti ručí a zodpovídá jejich zákonný zástupce. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za zranění dětí a případné škody způsobené dítětem ve vnitřních i venkovních prostorách chalupy (např. dětské hřiště, bazén, hřiště, trampolína).

11. Rodiče batolat jsou odpovědni za dodržování čistoty v chalupě, zejména za ochranu matrací před znečištěním dětmi, které dosud nejsou schopny dodržovat osobní hygienu.

12. Host nesmí přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu, nebo jiné instalace, zejména měnit nastavení a ladění TV. To platí i např. pro výměnu žárovek, svítidel apod.

13. V chalupě se nesmí používat žádné vlastní elektrospotřebiče s výjimkou elektrospotřebičů určených k osobní hygieně nebo dětských chůviček. Rádia, či jiné přehrávače, pouze po dohodě s pronajímatelem.

14. Host je povinen při odchodu z chalupy zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna, oheň v krbu nechat vyhasnout. POZOR!!! V žádném případě nehasit vodou, hrozí vážné poškození krbové vložky. Uzamknout vchodové dveře a dveře hospodářské budovy!!!

15. Každý přítomný je povinen znát umístění hasících přístrojů v případě požáru objektu.

16. Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

17. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

18. V době od 22.00 hod do 6.00 hod., je host povinen dodržovat noční klid.

19. Celoročně pasoucí se skot neprovokujte, nekrmte. Vstup na vlastní nebezpečí, riziko zásahu elektrickým proudem!!!!

20. V celém objektu chalupy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně, vyjma krbu v chalupě a rozdělávání táborového ohně na místě k tomu určeném, pod podmínkou, že bude vždy přítomná dospělá osoba a po skončení ohně zbytky řádně uhašeny.

21. Kouření je možné ve venkovních prostorech. Je zakázáno odhazovaní nedopalků mimo popelníky. Nacházíte se v dřevěném objektu, je třeba přísně dodržovat protipožární opatření. Při topení v kamnech popel z kamen vybírejte a vysypávejte pouze vychladlý.

22. Na elektrické přímotopy /ekoflexy/ je zakázáno pokládat jakékoli předměty!

23. Saunu užívejte dle návodu, který je vyvěšen u ovládače sauny a dbejte na všechny pokyny.

24. Pro úschovu kol, lyží, sáněk a dalších sportovních potřeb a jejích event. údržbu je výhradně určena hospodářská budova.

25. Při ukončení ubytování je host povinen dát všechny věci na své původní místo, vysvléknout ložní prádlo, vysát celkové prostory chalupy, uklidit kuchyňský kout, vymýt lednici, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a opustit vyklizenou chalupu do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).

Ohlašovny na tel. číslech:
Tísňové volání: 112
První pomoc: 155
Hasiči: 150
Policie: 158
Provozovatel: +420 722612252


Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby!!!!!!!!!!!

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na naší chaloupce a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt. Cojocaru – Chaloupka u CarůBEZPEČNOSTNÍ POKYNY K TOPENÍ V KAMNECH

1. K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny!

2. Je zakázáno spalovat jakékoli plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděný odpad se zbytky plastů aj.

3. Kamna musí obsluhovat pouze dospělé osoby!

4. Ponechat děti u kamen bez dozoru dospělých je nepřípustné.

5. Povrch mřížky i kamen jsou horké, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny. Provoz kamen vyžaduje občasnou obsluhu a dozor! Během přikládání dřeva do kamen dbejte zvýšené pozornosti z hlediska případných odletujících jisker nebo vystupujícího kouře z násypky kamen – nenechávejte v blízkosti kamen hořlavé předměty!

6. Na kamna je zakázáno během provozu, a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár.

7. Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení.

8. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu. Při topení v kamnech popel z kamen vybírejte a vysypávejte pouze vychladlý.

9. Kamna smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na kamnech není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU

1. Kapacita bazénu je 3 osoby současně se koupajících.

2. Před vstupem do bazénu sundejte plachtu, zkontrolujte, zda filtrační zařízení není pod elektrickým proudem. Ke vstupu do bazénu používejte zásadně schůdky.

3. Děti mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé zodpovědné osoby, tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu pobytu je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese provozovatel chalupy žádnou odpovědnost. Kojenci a batolata se mohou zúčastnit pouze v případě použití nepropustných plenkových kalhotek.

4. Dospělí mají vstup omezen pouze zdravotním hlediskem.

5. Zákaz vstupu osobám postiženým závažnými nemocemi, horečkami, záněty očních spojivek, nakažlivými nemocemi, nebo osobám se střevními chorobami, s kožními vyrážkami, parazity, dále bacilonosičům, lidem v karanténě pro výskyt infekční nemoci, členům rodiny, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, osobám pod vlivem drog a alkoholu.

6. Neznečišťujte prostor bazénu pliváním, smrkáním, odhazováním odpadků, vykonáváním tělesných potřeb do vody, odhazováním žvýkaček, mácháním či čištěním prádla.

7. Neohrožujte svým jednáním a chováním bezpečnost ostatních, vzájemně se potápět, srážet a házet do vody, skákat do vody, házet po sobě cokoli.

8. Do bazénu je povoleno brát pouze pomůcky na plavání.

9. V bazénu platí zákaz kouření a vstupu domácích zvířat.

10. Je zakázáno svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a příslušenství bazénu. Za způsobené škody je nájemce plně odpovědný.

11. Po ukončení koupání vyjměte schůdky, vyčištěte sítem od hrubé nečistoty, bazén zakryjte ochrannou plachtou, zapněte filtraci do elektrické sítě.

12. Provozovatel bazénu neodpovídá za úrazy a škody vzniklé nedodržením těchto pravidel, nebo nestandardním chováním.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD HORKÉHO SUDU

!!!Není dovoleno používat horký koupací sud bez seznámení s návodem k obsluze!!!

1. Zatápějte jen tehdy, když je v koupacím sudu dostatek vody. V kamnech zatopte běžným způsobem pomocí papíru a drobných dřevěných třísek, rozdělejte oheň a začněte postupně přikládat větší dřevěná polena. Přívod spalovacího vzduchu a výkon regulujete průduchy, které jsou umístěny ve dveřích kamen. Čas potřebný k ohřevu vody závisí i na rozdílu teplot (jaro, podzim asi 2 hodiny), v zimě to může trvat i 2x déle, záleží na Vašem topení.

2. Vodu v sudu neohřívejte nad 45°C.

3. Nerozmisťujte svíčky na horním lemu koupacího sudu, může dojít k poškození.

4. V koupacím sudu je zakázáno konzumace jídla a nepoužívání skla.

5. Nedotýkejte se žádných kovových části (včetně kouřovodu), hrozí popálení.

6. V kamnech topte pouze dřevem a dbejte přitom zvýšené pozornosti z hlediska případných jisker nebo vystupujícího kouře.

7. Zátop a obsluhu kamen smí provádět pouze dospělá osoba, obeznámená tímto řádem.

8. Optimální a bezpečná teplota vody v horkém sudu je doporučena mezi 35 až 40°C. Čas pobytu v horkém sudu je individuální. Pobyt nesmí být ale příliš dlouhý. Může být nebezpečný pro vaše zdraví.

9. Při používání sudu je nutný dohled nad dětmi, které nenechávejte nikdy bez dozoru v blízkosti koupacího sudu.

10. Neskákejte a nepotápějte se v koupacím sudu.

11. V zimním období, při teplotách pod bodem mrazu, hrozí namrzání vody na vnějších částech sudu, především na schodech. Při vstupu a výstupu se přidržujte lemu sudu a buďte velmi opatrní!!!

Obecná pravidla:

– Před použitím horkého koupacího sudu, by jste si měli být jisti, že je pobyt v horké vodě pro Vás bezpečný. V případě sebemenšího podezření, se obraťte na svého lékaře, nebo jiného specializovaného lékaře.

– Před vstupem do sudu se osprchujte, dodržujte hygienu.

– Koupání v horkém sudu by nemělo probíhat na lačno. Naopak, po požití příliš těžkého jídla, by jste do horkého sudu měli vstoupit přibližně za dvě hodiny.

– Neprovádějte koupel bezprostředně po namáhavém fyzickém cvičení a namáhavém sportovním výkonu.

– Před koupelí, v průběhu a bezprostředně po koupeli, nepoužívejte alkoholické nápoje. Žízeň uhaste vodou, čajem, nebo ovocnou šťávou. Dodržujte pitný režim.

!!!Užívání koupacího sudu je na vlastní nebezpečí, za jakékoliv úrazy pronajímatel nezodpovídá!!!